ลงทุนอะไรในช่วง กฎอัยการศึก ปฏิวัติ รัฐประหาร

ธุรกิจที่ส่งผลกระทบน้อยในช่วงวิกฤตอย่างนี้ คงจะเป็นเรื่องของ พลังงานและการสื่อสาร
การลงทุนในด้านอื่นคงไม่ราบรื่นนัก เพราะการดำเนินชีวิตและ นักลงทุนต่างๆ